O nas

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Nasze Dzieci” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach powstało z inicjatywy nauczycieli, rodziców i przyjaciół Zespołu Szkół. Inicjatywa zrodziła się z chęci zmiany przekłamanego wizerunku szkoły, z chęci pomocy niepełnosprawnym intelektualnie uczniom oraz ich rodzinom, z chęci pielęgnowania silnych związków absolwentów z miejscem nauki, które nie pobudzane gasną i toną w niepamięci. Postanowieniem Sądu Rejestrowego w kwietniu 2013 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Początkowo działania jego ukierunkowane były na pozyskiwanie środków i darowizn, które wspierały kompleksowy remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach oraz pozwoliły na jego doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy, specjalistyczne pomoce naukowe dostosowane do rodzaju niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Dzięki współpracy samorządu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ludzi dobrej woli i całej społeczności szkolnej powstała szkoła przyjazna, nowoczesna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Stworzono w ciągu jednego roku warunki nauki i pracy dla niepełnosprawnych podopiecznych na miarę XXI wieku.

Obecnie stowarzyszenie liczy 27 członków. Misją Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia najkorzystniejszych warunków do ich optymalnego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także polepszania warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz wspierania ich rodzin. Stowarzyszenie zatem stara się podtrzymywać ścisły związek niepełnosprawnych podopiecznych z najbliższym otoczeniem i stara się wspierać osoby świadczące im pomoc w realizacji potrzeb zgłaszanych ze strony podopiecznych . Organizowane są festyny i imprezy plenerowe, wycieczki i rajdy. Pozyskiwane są środki na działania mające na celu usamodzielnianie osób niepełnosprawnych i ich przygotowanie zawodowe, na organizację czasu wolnego. Stowarzyszenie współuczestniczy w inicjatywach szkolnych mających na celu tworzenie na terenie szkoły nowoczesnych miejsc rehabilitacji osób z różnymi rodzajami zaburzeń rozwojowych. Jest inicjatorem współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w Mysłowicach. Od 15 grudnia 2017 roku stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.